Współpraca / Cennik

Oferta Kancelarii jest zawsze zindywidualizowana i dostosowana do potrzeb poszczególnych Klientów. W związku z powyższym usługa jest wyceniana z uwzględnieniem specyfiki danego zlecenia.

W ramach stałej obsługi Prawnej Kancelaria oferuje następujące modele płatności:

  • jednorazowe wynagrodzenie za doraźną pomoc prawną.
  • wynagrodzenie ryczałtowe – stała obsługa firmy wykonywana jest poprzez cotygodniowe wizyty prawnika Kancelarii w siedzibie klienta (w razie zgłoszenia przez klienta takiej potrzeby) oraz kontakt mailowy i telefoniczny. Wysokość ustalana jest indywidualnie z klientem i uzależniona jest od stopnia skomplikowania i liczby powierzonych czynności.
  • rozliczenie wg stawek godzinowych – wynagrodzenie ustalane na podstawie czasu poświęconego na realizację zlecenia (wynagrodzenie stanowi wówczas iloczyn czasu efektywnie przepracowanego przez prawnika i jego stawki godzinowej). Każdorazowo przy wyliczeniu wynagrodzenia według stawek godzinowych Klient otrzymuje zestawienie czasu pracy prawnika wraz z krótkim opisem wykonanych czynności.
  • system mieszany (ryczałtowo – godzinowy) – wynagrodzenie ustalane jest w oparciu o miesięczną stawkę ryczałtową, obejmującą określoną ilość godzin pracy prawnika. W razie przekroczenia ustalonego limitu wynagrodzenie ryczałtowe ulega powiększeniu o wysokość wynagrodzenia odpowiadającego liczbie dodatkowych godzin pracy prawnika i wysokości stawki godzinowej uzgodnionej indywidualnie z Klientem.
  • premia za sukces – w przypadku niektórych spraw np. związanych z dochodzeniem należności odszkodowawczych na rzecz Klienta, wynagrodzenie Kancelarii może składać się z 2 elementów: wynagrodzenia podstawowego i wynagrodzenia dodatkowego tzw. premii za sukces, która płacona jest przez Klienta wyłącznie w przypadku uzyskania dla niego pozytywnego rozstrzygnięcia.

Stawki minimalne wynagrodzenia radcy prawnego określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163 poz. 1349 z późn. zm.).

Stałym Klientom oferujemy dodatkowo upusty oraz stawki preferencyjne w odniesieniu do standardowych godzinowych stawek wynagrodzenia.