Prawo medyczne

hospital-721239_960_720 Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Andrzejewskiej świadczy usługi na rzecz podmiotów leczniczych i Indywidualnych Praktyk Lekarskich lub Pielęgniarskich, celem dostosowania prowadzonych przez te podmioty działalności do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Nie każdy podmiot leczniczy zdaje sobie na przykład sprawę, że jego obowiązkiem oprócz właściwego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, jest posiadanie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym. Brak odpowiednich dokumentów może spotkać się   z dotkliwą karą finansową w przypadku kontroli uprawnionych organów.

Podejmując decyzję o prowadzeniu indywidualnej działalności gospodarczej nie zawsze również świadczeniodawca zdaje sobie sprawę, że kontrakt z NFZ nie podlega dziedziczeniu. Tym samym śmierć osoby fizycznej, która prowadziła indywidualną działalność gospodarczą oznacza w praktyce koniec kontraktu z NFZ. Możliwe jest jednak takie przekształcenie indywidualnej działalności gospodarczej, które – w razie śmierci wspólnika – nie będzie oznaczało końca kontraktu z NFZ.

Oferta Kancelarii w zakresie prawa medycznego obejmuje również:

  • sporządzanie umów cywilnoprawnych dla podmiotów leczniczych, indywidualnych praktyk lekarskich i SPZOZ-ów (umowa spółki, kontrakt, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę) z uwzględnieniem uregulowań szczególnych, dopasowanych do specyfiki działalności danej placówki;
  • sporządzanie Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym
  • konsultacje w zakresie postępowań kontrolnych prowadzonych w placówce przez uprawnione do tego organy (np. NFZ, sanepid), sporządzanie zastrzeżeń do protokołów kontroli, wystąpień pokontrolnych;
  • sporządzanie zażaleń na czynności dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ w trybie art. 160 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • udzielanie porad w sporach z płatnikiem świadczeń (Narodowym Funduszem Zdrowia);
  • reprezentacja podmiotu leczniczego przed wszelkimi sądami i urzędami (np. SKO, Urząd Marszałkowski);
  • udzielanie porad w sporach lekarz – pacjent, w tym reprezentacja przed sądem,
  • pomoc w sprawie przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego – przy uwzględnieniu cesji deklaracji lub cesji kontraktu.
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań
zachęcam do osobistego lub telefonicznego kontaktu pod numerem: 515-295-560.